Toenemende verbetering


Naast deze toestanden die werkelijk erbarmelijk mogen worden genoemd, valt er in Nederland rond de eeuwwisseling al een sterk oplevende belangstelling voor de openbare gezondheid te constateren. In de eerste plaats groeide in de negentigerjaren in ons land een forse interesse voor bet woningvraagstuk, resulterend in de Woningwet van 1901. De gezondheidsaspecten kregen ook de aandacht getuige onder meer het tot stand brengen van het Nederlandsche Congres voor Openbare Gezondheidsregeling. Door de Gezondheidswet, ook al van 1901, was er een nieuw toezicht op de volksgezondheid geschapen, waaraan ook bet toezicht op de uitvoering van de Woningwet werd opgedragen.
In 1900 was de vereniging Het Groene Kruis opgericht om de ziekenverpleging thuis te verbeteren. Dat werk breidde zich langzaam uit. Door de bestrijding van de tuberculose, de bevordering van de kinderhygiëne, de bestrijding van geslachtsziekten en de bevordering van de geestelijke volksgezondheid groeide deze organisatie voortdurend.
Daarnaast gingen onderwijzers en hun organisaties zich, zoals wij reeds zagen, meer en meer inzetten voor de gezondheid van hun leerlingen, in de eerste plaats voor de lichamelijke gezondheid.
In die tijd werd de drang gevoeld om de resultaten van de studie van de hygiëne om te zetten in daden. Men stond aan bet begin van een tijdperk waarin bet in de eerste plaats ging om verbetering van een stuk hygiëne, ook hygiëne bij het kind. Men kwam tot de conclusie, dat wat bet kind betrof, de medische en hygiënische zorg prioriteit verdienden. Ook de Kinderwetten van 1901 brachten verbetering in de positie van het kind.
Bij elkaar allemaal factoren die de oprichting van het Centraal Genootschap, vlak na de eeuwwisseling, hebben beïnvloed. Al moet wel worden opgemerkt, dat er lang voor de eeuwwisseling en in bet buitenland en in eigen land gezondheidskolonies en kinderherstellingsoorden te vinden waren.

naar begin