Eenen vijftigpersonen

Geen Amsterdammer zal er op 24 december 1901 bijzonder van hebben opgekeken, dat zich op die dag enke!e tientallen mensen naar het gebouw Odeon, Singe! nummer 462, viak bij het Koningsplein, spoedden. Dat huis was eens een waarlijk vorstelijk woonhuis geweest; geruime tijd hadden er ook de vrijmetse!aars hun zetel. In de negentiende eeuw werd het achterhuis verbouwd tot een zaal die voor concerten en !ezingen geruime tijd zeer in trek is geweest. In een koude zaa! kwamen op die dag voor kerstmis
— voor ons een onbegrijpelijke datum om te vergaderen, maar toen niet
— eenenvijftig personen bijeen. Een gemengd gezelschap, zoals dat dan ge¬noemd wordt, onder !eiding van Mr. A. Kerdijk. Met als secretaris een man wiens naam toen nog niet overbekend was, de onderwijzer uit Egmond aan Zee, A. C. Bos. Laten wij we! even een opsomming geven van de versehil¬!ende groeperingen die deze eenenvijftig personen hadden afgevaardigd. Dat waren het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, de Bond van Neder¬landsche Onderwijzers, vier verenigingen voor gezondheidskolonies, name¬lijk die te Amsterdam, Delft, Nieuw Lekker!and en de Vereeniging Israëlieti¬sche Gezondheidskolonie te Rotterdam, dan het departement Nieuw Lek¬kerland van de Maatschappij tot Nut van ‘t A!gemeen, de Vereeniging tot Plaatselijk Nut te Zaandam, de Zwolsche Vereeniging voor Kindervoeding, de Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging, de Nederlandsche Vegetariersbond en de afdeling Egmond van Het Witte Kruis.
Die eenenvijftig afgevaardigden gingen zich beraden over het werk dat ge¬daan werd in kinderherstellingsoorden en vakantiekolonies met de vraag op welke wijze dat werk ZOU kunnen worden uitgebreid en gebunde!d. Beslo¬ten werd om een genootschap op te richten dat zich ten doel stelde het !ichame!ijk en zedelijk welzijn van kinderen te bevorderen door hen in de gelegenheid te ste1len een tijdlang in een gezonde streek te verblijven. Maar het was niet zo maar een genootschap; het moest een Centraa! Genootschap worden. Om dat centra!e element ging het volgens de oprichters juist, zoals wij in de loop van de geschiedenis duide!ijk zullen zien. Het werd het Cen¬traal Genootschap voor Kinderherste!lings- en Vacantiekolonies. Natuur¬!ijk werden in deze eerste vergadering, zoals het betaamt, statuten en een huishoude!ijk reglement opgesteld. Belangrijk was dat men in deze vergade¬ring ook uitdrukkelijk vaststelde, dat men niet van verpleging wilde uitslui¬ten kinderen uit niet-onvermogende gezinnen, kinderen uit de zo genoemde ‘k!eine burgerstand’. die behoefte zouden hebben aan een tijdelijk verb!ijf buiten, doch wier ouders de verp!eegkosten van particuliere instellingen op dit gebied niet konden opbrengen.
Er was, ook al zoals het behoort, een bestuursverkiezing. Met als resultaat dat voor de eerste maal tot bestuursleden werden benoemd Mr. A. Kerdijk, mevrouw M. Schoute-Pekelharing, gedelegeerde van een Groningse vereniging voor gezondheidsko!onies, Dr. A. Sikke!, gedelegeerde van de Neder¬landsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, L. C. T. Bigot, Dr. B. J. Barnouw, H. W. Groeneveld, Dr. J. A. Gunning, mejuifrouw A. Sne!len, presidente van de vereniging Naar Buiten te Harderwijk, Mr. A. Tydeman, Mr. P. J. M. Aalberse, later bekend a!s staatsman en minister, en A. C. Bos. De vergadering kon worden gesloten. Met dank aan de aanwe¬zigen voor hun aanwezigheid.
Kort na deze vergadering b!eek dat de heren Tydeman en Aalberse hun benoeming niet wensten te aanvaarden. Daarop werd besloten in deze vaca¬tures niet te voorzien, mede omdat het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, dat met een gift van duizend gulden over de brug was gekomen, mejuifrouw Johanna ter Meulen, bekend door haar werk op het gebied van verbetering van woningtoestanden, als bestuurs!id had aangewezen.
Bij het doornemen van de lijst van de eerste bestuurs!eden komt men namen tegen, die in Neder!and ook later zowel in het werk van de vakantieko!onies a!s op bet bredere terrein van de socia!e zorg, grote en zelfs zeer grote bekendheid hebben gekregen.

 

naar begin